Arkistot kuukauden mukaan: elokuu 2021

Rauhankoulun työpajat syksylle

Rauhankoulun globaalikasvatuksen työpajat saatavilla etäyhteyksin tai ulkona

Monipuolisin työtavoin pidettävät työpajat on suunnattu peruskoulun 4.– 9. luokille ja toisen asteen opiskelijoille. Toiminta on kouluille maksutonta.

Rauhankoulun teemoina ovat globaalivastuu, Agenda 2030 – kestävän kehityksen sosiaalinen ulottuvuus, eriarvoisuuden vähentäminen, rauha ja vaikuttaminen. Tarinallisuuden ja osallistavien menetelmien avulla harjoitellaan maailmankansalaisuuteen ja kestävään tulevaisuuteen tähtääviä taitoja kuten erilaisten näkökulmien ottamista, neuvottelua ja vaikuttamisen taitoja.

Rauhankoulun työpajat tukevat opetussuunnitelmien mukaista globaalikasvatusta ja laaja-alaista osaamista. Sisällön painotuksia on mahdollista muokata opettajan toiveiden mukaan.

Ulkona pidettävät draamapajat sopivat syksyn alkuun

Ulkotiloissa toteutettavat Rauhankoulun kokonaisuudet muodostuvat kullekin ryhmälle yleensä kahdesta globaalikasvatuksen draamapajasta (kesto 2 oppituntia per paja) sekä ennakko- ja välitehtävästä. Paikaksi sopii esimerkiksi koulunne piha tai lähipuisto. Kouluvierailijat noudattavat THL:n hygieniaohjeita ja turvavälejä.

Työpajat saa myös etäyhteyksin

Rauhankoulun ohjaajat ovat etäsovellusten välityksellä yhteydessä ryhmään. Oppilaat voivat olla joko lähiopetuksessa luokkatilassa tai etäopetuksessa kotonaan. Etäpajan kesto on yleensä kaksi oppituntia (kaksoistunti, 90 min). Lukion etäpaja voidaan tarvittaessa tiivistää 75 minuuttiin. Saatavilla on myös pidempiä globaalikasvatuksen kokonaisuuksia. Vierailu toteutetaan koulun oman etäyhteysalustan välityksellä (Teams/ Meet).

 
Rauhankoulun varaukset voi tehdä numeroon 044 434 1224

tai sähköpostitse kouluvierailut@rauhanliitto.fi

Etäpajojen sisällöistä:

  • Alakoulun etäpajoissa korostuu toiminnallisuus – ohjaajan lyhyet puheenvuorot rytmittyvät osallistavien tehtävien väliin. Monipuolisten työtapojen avulla opitaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteista, pohditaan omaa suhdetta kestävään kehitykseen ja ideoidaan arjen tekoja kestävän kehityksen puolesta.
  • Yläkoulun etäpajoihin sisältyy ryhmätehtäviä ja tiedollisia osuuksia mm. kestävän kehityksen sosiaalisesta ulottuvuudesta ja globaalista keskinäisriippuvuudesta sekä globaalivastuun kysymyksistä. Tarkastelemme globaalihaasteiden taustalla olevien juurisyitä ja syy-seuraussuhteita, sekä vaikuttamisen tapoja. Pajaan voidaan valita joko Afganistanin tilanteesta ja pakolaisuudesta kertova tarina, tai globaalin vaateteollisuuden eettisyydestä kertova tarina.
  • Toisen asteen pajoissa painottuu systeeminen ajattelu ja eettinen pohdinta. Kestävän tulevaisuuden luomiseksi tarvitaan ymmärrystä globaalihaasteiden taustalla olevista juurisyistä sekä rakenteista, jotka ylläpitävät eriarvoisuutta. Tarvitaan toimintatapojen ja -mallien kokonaisvaltaista muutosta, jossa sekä kansalaisvaikuttamisen keinoilla että arjen teoilla on suuri merkitys.

Työpajan teemat ja työskentelytavat kytkeytyvät luontevasti esimerkiksi suomen kielen ja kirjallisuuden, yhteiskuntaopin, maantiedon, filosofian, uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetustavoitteisiin ja -sisältöihin.

Lisää tietoa Rauhankoulun nettisivuilla: https://rauhanliitto.fi/rauhankoulu/opettaja-varaa-globaalikasvatuksen-tyopajat-syksylle

Rauhankoulu on Suomen Rauhanliiton toimintamuoto. Lukuvuonna 202122 Rauhankoulun toimintakokonaisuudet toteutetaan ulkoministeriön globaalikasvatustuella. Meneillään on myös EU-rahoitteinen ”Peace School on Migration” -hanke, jonka kouluvierailuissa teemoina ovat pakolaisuus ja rauhankysymykset. Toiminta on puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumatonta.

Advertisement